Tác Giả Ba Tấc Hàn Mang

Tu La Kiếm Thần
Tu La Đan Đế